Tehnologija

Tehnološki postupak proizvodnje brašna može se podjeliti u nekoliko faza:

Priprema smjese za mljevenje odvija se unutar silosa gdje se vrši izuzimanje više vrsta pšenice sa različitim tehnološkim karakteristikama. Nakon što se u laboratoriji utvrdi optimalan odnos različitih vrsta pšenica iz silosa se vrši njihovo izuzimanje. Smjesa za mljevenje se pušta u pogon cistione mlina gdje se vrši takozvano ”crno čišcenje”. Nakon “crnog čišcenja” vrši se hidro tehnička priprema (kondicioniranje). Posle adekvatnog vremena “odležavanja” pšenice slijedi faza mljevenja kao kompleksan postupak selektivnog usitnjavanja koje se naizmjenično u više faza smjenjuje sa postupkom razvrstavanja mliva po granulaciji I kvalitetu. U poslednjoj fazi vrši se transport gotovog proizvoda u silose za skladištenje, a potom na dalje pakovanje.
tehnologija-mlin-molaris1
tehnologija-mlin-molaris